Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
patrimony
patrimony
['pætriməni]
danh từ
tài sản kế thừa của cha, của tổ tiên
gia sản, di sản
tài sản của nhà thờ (đạo Thiên chúa)


/'pætriməni/

danh từ
gia sản, di sản
tài sản của nhà thờ (đạo Thiên chúa)

Related search result for "patrimony"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.