Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pilaster
pilaster
[pi'læstə(r)]
danh từ
(kiến trúc) trụ bổ tường


/pi'læstə/

danh từ
(kiến trúc) trụ bổ tường

Related search result for "pilaster"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.