Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pish
pish
[pi∫]
thán từ
gớm!, khiếp! (tỏ ý khinh bỉ, ghê tởm)
nội động từ
nói "gớm" !, nói "khiếp" ! (tỏ ý khinh bỉ, ghê tởm)


/piʃ/

thán từ
gớm!, khiếp! (tỏ ý khinh bỉ, ghê tởm)

nội động từ
nói "gớm" !, nói "khiếp" ! (tỏ ý khinh bỉ, ghê tởm)

Related search result for "pish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.