Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
potatory
potatory
['poutətəri]
tính từ
uống được, để uống
thích uống rượu, nghiện rượu


/'poutətəri/

tính từ
uống được, để uống
thích uống rượu, nghiện rượu

Related search result for "potatory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.