Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
press

press
[pres]
danh từ
sự ép, sự nén, sự bóp, sự ấn
a press of the hand
cái bóp tay
to give something a slight press
bóp nhẹ cái gì, ấn nhẹ cái gì
đám đông, sự đông đúc; sự hối hả, sự khẩn trương, sức ép (của công việc)
to be lost in the press
bị lạc trong đám đông chen chúc
doanh nghiệp in (và sản xuất) sách, báo chí định kỳ
sự thúc ép, sự hối hả, sự tất bật
there is a great press of business
công việc hết sức hối hả tất bật
cuộc hỗn chiến, cuộc loạn đả (trong một trận đánh nhau)
máy ép, máy nén
a cider-press
máy ép táo
hydraulic press
máy ép dùng sức nước
máy in (như) printing press; nhà máy in; thuật in; sự in
in the press
đang in (sách...)
to send (go, come) to the press
đưa in, đem in
to correct the press
chữa những lỗi in
to sign for press
ký cho in
(the Press) báo chí
freedom of the press
quyền tự do báo chí
to be favourably noticed by the press; to have a good press
được báo chí ca ngợi
the Press Association (PA)
hãng Thông tấn Anh
tủ đóng vào tường; tủ đứng nhiều ngăn (để quần áo, sách vở...)
(hàng hải) sự căng hết
press of salt (canvas)
sự căng hết buồm
ngoại động từ
ép, nén, bóp, ấn
to press grapes
ép nho
to press juice from (out of) orange
ép (vắt) cam lấy nước
to press the trigger of a gun
bóp cò súng
to press the button
ấn nút, bấm nút (cho máy chạy, bấm chuông điện...); (nghĩa bóng) khởi đầu, quyết định
là, ủi
to press clothes
là quần áo
ép chặt, ghì chặt, siết chặt, ôm chặt, bóp chặt
to press someone's hand
siết chặt tay ai
to press someone to one's heart
ôm chặt ai vào lòng
thúc ép, thúc bách, dồn ép
to press an attack
dồn dập tấn công
to press the enemy hard
dồn ép kẻ địch
to be hard pressed
bị thúc ép; bị lâm vào cảnh khó khăn
to be pressed with questions
bị hỏi dồn
thúc giục, giục giã, khẩn hoản, nài ép (ai làm gì)
to press someone for something
nài ép ai lấy cái gì
to press someone to do something
thúc giục ai làm cái gì
to press a gift upon someone
nài ép ai phải nhận món quà tặng
to press an opinion upon someone
ép ai phải theo ý kiến
nhấn mạnh
to press the question
nhấn mạnh vào vấn đề
đè nặng
to press the mind
đè nặng lên tâm trí
ép buộc ai phục vụ trong quân đội hoặc hải quân; bắt lính
to press somebody/something into service
dùng ai/cái gì vì cấp bách cần đến; trưng dụng
her whole family were pressed into service when the shop was busy
toàn thể gia đình bà ta được huy động vào công việc khi cửa hàng đông khách
old buses were pressed into service as emergency housing for the refugees
các xe búyt cũ được trưng dụng làm chỗ tạm trú cho những người tị nạn
nội động từ
ép, bóp, ấn
to press on a button
ấn nút (điện...)
xúm xít, túm tụm, chen lấn, quây chặt lấy
to press round someone
xúm xít quanh ai, quây chặt lấy ai
thúc giục, thúc ép, thúc bách
time presses
thì giờ thúc bách
nothing remains that presses
không còn có gì thúc bách, không còn lại việc gì phải làm gấp
hối hả, vội vã, tất bật
to press through a crowd
hối hả chen lấn qua đám đông
(+ on, upon) đè nặng
to press upon one's mind
đè nặng lên tâm trí
to press down
ấn xuống, ép xuống, đè xuống
to press for
thúc giục, thúc bách, đòi hỏi thúc bách
to be pressed for money
túng quẫn
to be pressed for time
thiếu thì giờ, thì giờ eo hẹp
to press fowrad
hối hả, vội vã
to press on
to press foward
thúc giục, giục giã, thúc gấp
to press out
ép ra, vắt ra
to press up
xúm xít lại, túm tụm lại, quây chặt lại


/pres/

danh từ
sự ép, sự nén, sự bóp, sự ấn
a press of the hand cái bóp tay
to give something a slight press bóp nhẹ cái gì, ấn nhẹ cái gì
sự đông đúc, sự chen chúc; đám đông chen chúc, đám đông xô lấn
to be lost in the press bị lạc trong đám đông chen chúc
sự thúc ép, sự hối hả, sự tất bật
there is a great press of business công việc hết sức hối hả tất bật
cuộc hỗn chiến, cuộc loạn đả (trong một trận đánh nhau)
cái ép; máy ép; máy nén bàn là
hydraulic press máy ép dùng sức nước
máy in ((cũng) orinting press); nhà máy in; thuật in; sự in
in the press đang in (sách...)
to send (go, come) to [the] press đưa in, đem in
to correct the press chữa những lỗi in
to sign for press ký cho in
báo chí
freedom of the press quyền tự do báo chí
to be favourably noticed by the press; to have a good press được báo chí ca ngợi
tủ đóng vào tường; tủ đứng nhiều ngăn (để quần áo, sách vở...)
(hàng hải) sự căng hết
press of salt (canvas) sự căng hết buồm

ngoại động từ
ép, nép, bóp, ấn
to press grapes ép nho
to press juice from (out of) orange ép (vắt) cam lấy nước
to press the trigger of a gun bóp cò súng
to press the button ấn nút, bấm nút (cho máy chạy, bấm chuông điện...); (nghĩa bóng) khởi đầu, quyết định

to press clothes là quần áo
ép chặt, ghì chặt, siết chặt, ôm chặt, bóp chặt
to press someone's hand siết chặt tay ai
to press someone to one's heart ôm chặt ai vào lòng
thúc ép, thúc bách, dồn ép
to press an attack dồn dập tấn công
to press the enemy hard dồn ép kẻ địch
to be hard pressed bị thúc ép; bị lâm vào cảnh khó khăn o ép
to be pressed with questions bị hỏi dồn
thúc giục, giục giã, khẩn hoản, nài ép (ai làm gì)
to press someone for something nài ép ai lấy cái gì
to press someone to do something thúc giục ai làm cái gì
to press a gilf upon someone nài ép ai phải nhận món quà tặng
to press an opinion upon someone ép ai phải theo ý kiến
nhấn mạnh
to press the question nhấn mạnh vào vấn đề
đè nặng
to press the mind đè nặng lên tâm trí

nội động từ
ép, bóp, ấn
to press on a button ấn nút (điện...)
xúm xít, túm tụm, chen lấn, quây chặt lấy
to press round someone xúm xít quanh ai, quây chặt lấy ai
thúc giục, thúc ép, thúc bách
time presses thì giờ thúc bách
nothing remains that presses không còn có gì thúc bách, không còn lại việc gì phải làm gấp
hối hả, vội vã, tất bật
to press through a crowd hối hả chen lấn qua đám đông
( on, upon) đè nặng
to press upon one's mind đè nặng lên tâm trí !to press down
ấn xuống, ép xuống, đè xuống !to press for
thúc giục, thúc bách, đòi hỏi thúc bách
to be pressed for money túng quẫn
to be pressed for time thiếu thì giờ, thì giờ eo hẹp !to press fowrad
hối hả, vội vã !to press on !to press foward
thúc giục, giục giã, thúc gấp !to press out
ép ra, vắt ra !to press up
xúm xít lại, túm tụm lại, quây chặt lại

danh từ
(sử học) sự bắt lính

ngoại động từ
(sử học) bắt (lính); (nghĩa bóng) lấy, tước đoạt
to press something into the service of... tước đoạt cái gì để dùng cho...
trưng dụng (ngựa...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "press"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.