Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quỷ sứ


[quỷ sứ]
Devil's servant, little devil.
Mong cho quỷ sứ bắt đi
To wish (someone) to be taken away by the devil's servants.
Đồ quỷ sứ!
What a little devil!
messenger of Satan
restless, fidgety, mischievous, naughtyDevil's servant, little devil
Mong cho quỷ sứ bắt đi To wish (someone) to be taken away by the devil's servants
Đồ quỷ sứ! What a little devil!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.