Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quantitative
quantitative
['kwɔntitətiv]
tính từ
(thuộc) số lượng
quantitative change
biến đổi về lượng
định lượng
quantitative analysis
(hoá học) phân tích định lượngsố lượng; định lượng

/'kwɔntitətiv/

tính từ
(thuộc) lượng, (thuộc) số lượng
quantitative change biến đổi về lượng
định lượng
quantitative analysis (hoá học) phân tích định lượng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "quantitative"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.