Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rầy rà


[rầy rà]
to be troublesome
tangled; intricate; involved
thật là rầy rà
difficult position, imbroglioto be troublesome


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.