Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rối tung


[rối tung]
Be intricately tangled.
Cuốn chỉ rối tung
An intricately tangled spool of thread.
xem rối bengBe intricately tangled
Cuốn chỉ rối tung An intricately tangled spool of thread


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.