Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
readjustment
readjustment
['ri:ə'dʒʌstmənt]
danh từ
sự điều chỉnh lại; sự sửa lại cho đúng
sự thích nghi lại


/'ri:ə'dʤʌstmənt/

danh từ
sự điều chỉnh lại; sự sửa lại cho đúng
sự thích nghi lại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.