Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reception-order
reception-order
[ri'sep∫n'ɔ:də]
danh từ
lệnh giữ (người điên ở nhà thương điên)


/ri'sepʃn'ɔ:də/

danh từ
lệnh giữ (người điên ở nhà thương điên)

Related search result for "reception-order"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.