Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sanity


/'sæniti/

danh từ

sự lành mạnh (tinh thần)

sự ôn hoà, sự đúng mực (quan điểm)


Related search result for "sanity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.