Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
saturnalia
saturnalia
[,sætə'neiliə]
danh từ, số nhiều saturnalia, saturnalias
(Saturnalia) hội thần Satuya thời cổ La mã
cuộc chè chén ồn ào; cảnh truy hoan trác táng; dịp truy hoan trác táng
a saturnalia of crime
cảnh máu đổ đầu rơi


/,sætə:'neiljə/

danh từ số nhiều
ngày hội thần Xa-tuya
((thường) dùng như số ít) cảnh truy hoan trác táng; dịp truy hoan trác táng !a saturnalia of crime
cảnh máu đổ đầu rơi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.