Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sea-born
sea-born
['si:'bɔ:n]
tính từ
(thơ ca) do biển sinh ra


/'si:bɔ:n/

tính từ
(thơ ca) do biển sinh ra

Related search result for "sea-born"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.