Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-expression
self-expression
[,self iks'pre∫n]
danh từ
sự tự biểu hiện


/'selfiks'preʃn/

danh từ
sự tự biểu hiện

Related search result for "self-expression"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.