Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sibyl


/'sibil/ (sybil)

/'sibil/

danh từ

bà đồng, bà cốt

bà thầy bói

mụ phù thuỷ


Related search result for "sibyl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.