Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snip-snap-snorum
snip-snap-snorum
['snip,snæp'snourəm]
danh từ
lối chời bài nipnap


/'snip,snæp'snourəm/

danh từ
lối chời bài nipnap

Related search result for "snip-snap-snorum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.