Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
song



noun
window rattan
conj
but, however

[song]
danh từ
window
rattan
trạng ngữ
but, however



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.