Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subornation
subornation
[,sʌbɔ:'nei∫n]
danh từ
sự hối lộ, sự mua chuộc (người làm chứng...)


/,sʌbɔ:'neiʃn/

danh từ
sự hối lộ, sự mua chuộc (người làm chứng...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.