Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suitability
suitability
[,su:tə'biləti]
Cách viết khác:
suitableness
['su:təblnis]
danh từ
sự hợp, sự thích hợp


/,sju:tə'biliti/ (suitableness) /'sju:təblnis/

danh từ
sự hợp, sự thích hợp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "suitability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.