Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sulphide
sulphide
['sʌlfaid]
Cách viết khác:
sulfide
['sʌlfaid]
danh từ
(hoá học) Sunfua (hợp chất của lưu hùynh và một nguyên tố khác, gốc (hoá học) khác)


/'sʌlfaid/

danh từ
(hoá học) Sunfua

Related search result for "sulphide"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.