Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tern/tə:n/

danh từ

(động vật học) nhạn biển ((như) tarn)

bộ ba

bộ ba số đều trúng (trong xổ số)

tính từ

(như) ternate


Related search result for "tern"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.