Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
textual
textual
['tekst∫uəl]
tính từ
(thuộc) nguyên văn, (thuộc) nguyên bản; trong nguyên văn, trong nguyên bản
a textual error
một sai sót trong nguyên văn
theo đúng nguyên văn (bản dịch...); có liên quan đến nguyên văn, có liên quan đến nguyên bản


/'tekstjuəl/

tính từ
(thuộc) nguyên văn
a textual error một sai sót trong nguyên văn
theo đúng nguyên văn (bản dịch...)

Related search result for "textual"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.