Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toadstool

toadstool


toadstool

A toadstool is a poisonous mushroom.

['toudstu:l]
danh từ
một trong nhiều loại nấm có hình cái dù (nhất là loại nấm độc)


/'toudstu:l/

danh từ
nấm mũ độc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.