Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
typography

typography
[tai'pɔgrəfi]
danh từ
thuật in máy (nghệ thuật) hay thực hành in bằng máy
kiểu in, hình thức của bản in, cách trình bày bản in
to set a high standard of typography
thiết lập một chuẩn mực cao về kiểu in


/tai'pɔgrəfi/

danh từ
thuật in máy
kiểu in, cách trình bày bản in

Related search result for "typography"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.