Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
umbrae
umbrae
['ʌmbri]
danh từ số nhiều của umbra
như umbra


/'ʌmbrə/

danh từ, số nhiều umbrae
bóng

Related search result for "umbrae"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.