Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unfruitfulness
unfruitfulness
['ʌn'fru:tfulnis]
danh từ
tình trạng không tốt, tình trạng không màu mỡ (đất)
sự không có kết quả, sự thất bại
sự không có lợi


/'ʌn'fru:tfulnis/

danh từ
tình trạng không tốt, tình trạng không màu mỡ (đất)
sự không có kết quả, sự thất bại
sự không có lợi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.