Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpacked
unpacked
[,ʌn'pækt]
tính từ
mở ra, tháo ra (thùng); chưa đóng gói, chưa bỏ thùng, chưa sửa soạn (hành lý)
my box is still unpacked
tôi chưa sửa soạn xong hành lý


/'ʌn'pækt/

tính từ
mở ra, tháo ra (thùng); chưa đóng gói, chưa bỏ thùng, chưa sửa soạn (hành lý)
my box is still unpacked tôi chưa sửa soạn xong hành lý

Related search result for "unpacked"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.