Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vỉ



noun
gridison, grid, grill grate

[vỉ]
danh từ
gridison, grid, grill
grate.



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.