Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vindication
vindication
[,vindi'kei∫n]
danh từ
sự xác minh; sự được xác minh
to speak in vindication of one's conduct
xác minh tư cách của ai
the result was a vindication of all our efforts
kết quả đã chứng minh cho mọi nỗ lực của chúng tôi


/,vindi'keiʃn/

danh từ
sự chứng minh, sự bào chữa
sự chứng minh tính chất chính đáng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.