Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whig


/wig/

danh từ
đng viên đng Uých (đng tiền thân của đng Tự do ở Anh)

Related search result for "whig"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.