Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
a matter of record


a ˌmatter of ˈrecord idiom
(formal)something that has been recorded as being true
Main entry:matteridiom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.