Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
agitprop


noun
political propaganda (especially communist propaganda) communicated via art and literature and cinema
Hypernyms:
propaganda


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.