Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
analyze


    analyze /'ænəlaiz/
ngoại động từ
phân tích
    to analyse a sentence grammatically phân tích ngữ pháp một câu văn
    to analyse water phân tích nước
    go analyse an issue phân tích một vấn đề
(toán học) giải tích
    Chuyên ngành kinh tế
phân tích
    Chuyên ngành kỹ thuật
phân tích

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "analyze"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.