Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anchylosis
anchylosis
[,æηkai'lousis]
danh từ
(y học) bệnh cứng khớp


/,æɳkai'lousis/

danh từ
(y học) bệnh cứng khớp

Related search result for "anchylosis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.