Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
architeuthis


noun
largest mollusk known about but never seen (to 60 feet long)
Syn:
giant squid
Hypernyms:
squid
Member Holonyms:
genus Architeuthis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.