Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Arctostaphylos alpina


noun
deciduous creeping shrub bright red in autumn having black or blue-black berries;
alpine and circumpolar
Syn:
alpine bearberry, black bearberry
Hypernyms:
bearberry


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.