Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
arteria alveolaris inferior


noun
the alveolar artery that goes through the mandibular canal to supply the lower teeth
Syn:
inferior alveolar artery
Hypernyms:
alveolar artery, arteria alveolaris


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.