Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
arteria femoralis


noun
the chief artery of the thigh;
a continuation of the external iliac artery
Syn:
femoral artery
Hypernyms:
artery, arteria, arterial blood vessel
Part Holonyms:
thigh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.