Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
arteria glutes


noun
branches of the internal iliac artery that supply the hip joint and gluteal region
Syn:
gluteal artery
Hypernyms:
artery, arteria, arterial blood vessel
Part Holonyms:
hip


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.