Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
arteria lingualis


noun
an artery originating from the external carotid artery and supplying the under side of the tongue
Syn:
lingual artery
Hypernyms:
artery, arteria, arterial blood vessel
Part Holonyms:
mouth


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.