Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
autotoxic
autotoxic
[,ɔ:tou'tɔksik]
tính từ
(y học) tự nhiễm độc


/,ɔ:tou'tɔksik/

tính từ
(y học) tự nhiễm độc

Related search result for "autotoxic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.