bamboo
b\bamboo


bamboo

Bamboo is a very useful plant from Asia. Pandas eat bamboo.

[bæm'bu:]
danh từ
 cây tre


Related search result for "bamboo"

Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Từ điển emoticons | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2011 VNDIC.net, all rights reserved.
http://vndic.net | http://vdict.co