Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
befit


/bi'fit/

ngoại động từ

thích hợp, hợp với

là nhiệm vụ của


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "befit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.