Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
bot


noun
botfly larva;
typically develops inside the body of a horse or sheep or human
Hypernyms:
larva


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.