Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
catcall
catcall
['kætkɔ:l]
danh từ
tiếng huýt còi; tiếng kêu inh ỏi
tiếng huýt sáo (chê một diễn viên...)
động từ
huýt sáo (chê một diễn viên...)

[catcall]
saying && slang
shouting disapproval or insults, heckling
The catcalls from the audience caused the speaker to pause.


/'kætkɔ:l/

danh từ
tiếng huýt còi; tiếng kêu inh ỏi
tiếng huýt sáo (chê một diễn viên...)

động từ
huýt sáo (chê một diễn viên...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.