Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
catkin

catkin
['kætkin]
danh từ
(thực vật học) hoa đuôi sóc


/'kætkin/

danh từ
(thực vật học) đuôi sóc, (một kiểu cụm hoa)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.