Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
ceratodus


noun
extinct lungfish
Hypernyms:
lungfish
Member Holonyms:
genus Ceratodus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.