Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Trung - Giản thể (Vietnamese Chinese Dictionary Simplified)
co dãn


 伸缩 <比喻在数量或规模上作有限的或局部的变动。>
 tính co dãn.
 伸缩性。
 không có chỗ mà co dãn.
 没有伸缩的余地。 强性。Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.