Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
codpiece


noun
(15th-16th century) a flap for the crotch of men's tight-fitting breeches
Hypernyms:
flap
Part Holonyms:
breeches, knee breeches, knee pants, knickerbockers, knickers


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.